/ Bestrafte Preistreiberei. 8.8.1915

Titelaufnahme