/ Preistreiberei beim Wurstzeug. 18.8.1915

Titelaufnahme