/ Kleine Preistreibereien. 24.9.1915

Titelaufnahme