/ Kleine Preistreibereien. 17.10.1915

Titelaufnahme