/ Die Preise im Restaurant Hameau. 5.4.1916

Titelaufnahme