/ Preistreiberei mit Reis. 13.5.1916

Titelaufnahme