/ Preistreiberei im Speisewagen. 5.9.1916

Titelaufnahme