/ Preistreiberei trotz Requisition. 1.10.1916

Titelaufnahme