/ Ein Preistreiber mit Seife. 31.8.1916

Titelaufnahme