/ Preistreiberei mit Seife und Kaffee. 16.1.1917

Titelaufnahme