/ Preistreiberei mit Rohgummi. 4.7.1917

Titelaufnahme