/ Preistreiberei im Kleinen. 19.4.1918

Titelaufnahme