/ Preistreiberei mit Kinderkleidern. 30.11.1917

Titelaufnahme