/ Karlsruhe, 8. April. (Telegr.). 9.4.1916

Titelaufnahme