/ Vanille-Eis trotz Milchknappheit!. 17.6.1916

Titelaufnahme