/ Ein Ordnungsministerium !. 24.10.1918

Titelaufnahme