/ Ein-Dialogvortrag uber ,,Lebensfreude". 26.1.1917
 

Stimmungsbilder ; Bd. 10 = 1916/17: 5.11.-8.3. > freigabe > Ein-Dialogvortrag uber ,,Lebensfreude".